Contract de Sponsorizare - model Imprimare
Luni, 13 Noiembrie 2017 15:11

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE

 

                                                             Încheiat astăzi ………..         

 

1. PARTILE CONTRACTANTE

 

      1.1 S.C. …….......................……, cu sediul social in localitatea ….................., str…................…….., nr…….., jud. ….........………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov sub numărul ………...........……….., cod unic de înregistrare …….............…….., atribut fiscal RO, având contul nr. ………………., deschis la …….....................……………, capital social ……. RON, reprezentată de către dnul/dna…….....……........………., cu funcţia de …………………….., in calitate de sponsor, pe de o parte, şi

 

      1.2. ASOCIATIA CLUB SPORTIV Champions Dojo, număr de înregistrare fiscală 33579872, cu sediul in Bucureşti, sos. Vitan Baarzesti ,nr.3, sector 4, având contul nr. RO18RNCB 0075 1455 3227 001 deschis la BCR sector 4 Bucuresti, reprezentată de către dnul Duta Gheorghe cu funcţia de Preşedinte, in calitate de beneficiar, pe de alta parte, au convenit sa încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

      2.1. Sponsorul se obligă in mod irevocabil să-l sponsorizeze pe beneficiar cu suma de …………. (………………. RON) pentru susţinerea activităţilor curente ale asociaţiei.

 

 

 

 

3. OBLIGAŢIILE PARŢILOR

 

            3.1. Beneficiarul se obligă sa aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui sponsorului şi a faptului că sponsorul este o societate ce activeaza in domeniul ………………………..………... Beneficiarul va menţiona aceste informaţii pe pagina web a asociatiei (  http://www.champions-dojo.ro   ).

 

            3.2. Sponsorul se obligă să urmărească, direct sau indirect, direcţionarea activităţii beneficiarului.

 

            3.3. Beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si liniştea publică.

 

4. DURATA CONTRACTULUI

 

            4.1. Sponsorizarea este unică si va fi pusa la dispoziţia beneficiarul până la data de ……………………

 

5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

            5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesara intervenţia unui tribunal arbitral sau a instanţei judecătoreşti, in cazul in care una dintre parţi:

 

-          nu îşi executa una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la capitolul 3 din prezentul contract;

 

-          este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost declanşata procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

 

-          cesionează drepturile si obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte parţi;

 

-          îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de către cealaltă parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea / rezilierea prezentului contract.

 

            5.2. Partea care invoca o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează sa-si producă efectele.

 

            5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiile deja scadente intre părţile contractante.

 

            5.4. Prevederile articolului precedent nu înlătura răspunderea parţii care in mod culpabil a acuzat încetarea contractului.

 

6. FORŢA MAJORA

 

            6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzata de forţa majora, aşa cum este definita de lege.

 

            6.2. Partea care invoca forţa majora este obligata sa notifice celeilalte parţi, in termen de 7 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecinţelor lui.

 

            6.3. Daca in termen de 7 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

 

7. NOTIFICĂRI

 

            7.1. In accepţiunea parţilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.

 

            7.2. In cazul in care notificarea se va face pe cale poştala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar de la data menţionata de oficiul poştal primitor pe aceasta confirmare.

 

            7.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucrătoare după cea in care a fost expediata.

 

            7.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parţi, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute in alineatele precedente.

 

8. LITIGII

 

            8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanţii lor.

 

            8.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

 

9. CLAUZE FINALE

 

            9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat intre părţile contractante.

 

            9.2. Prezentul contract reprezintă voinţa parţilor si înlătura orice alta înţelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

 

            9.3. In cazul in care părţile îţi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea din partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă ca ea a renunţat la acest drept al sau.

 

            9.4. Prezentul contract a fost încheiat intr-un număr de 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astăzi ………………

SPONSOR,                                                  BENEFICIAR,

 

……………………………………                   ASOCIATIA CLUB SPORTIV Champions Dojo

 

   ………………………………                                                         prin Duta Gheorghe